Skärholmens Mevlana Moské

Att påbjuda det goda

Khutbah 2022-07-15, Imam Hasan Barakat

Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) säger i Koranen: {Ni utgör det bästa samfund (folk) som fått uppstå för (som frambragts bland) människorna. Ni påbjuder det tillbörliga (det goda) och förbjuder det otillbörliga (det onda) och ni tror på Allah.} Sura Al 'Imran - 110

Kära vänner, att tro på Allah och lyda Honom och sprida Hans budskap och ha tålamod att utföra allt detta och att sprida det goda bland människor, och att utrota det onda, det är det som utmärker ditt folk från ett annat hos Allah. Och Allah har valt den muslimska nationen att bära denna tunga börda och lovat dem att om dem gör sina förpliktelser - att påbjuda det goda och förbjuda det onda och att göra det för Allah skull - så kommer Allah belöna dem med den högsta ställningen (rang) bland alla folk.

Kära vänner, att påbjuda det goda och förbjuda det onda är ett livsvillkor för nationen och för livet i allmänhet. Den nation, eller stat, där det inte finns någon som utför denna plikt kommer att drabbas av kaos och (lösaktighet), förstörelse och korruption, och folk kommer att kränka och förtrycka varandra. Medan den nation där det finns folk som varnar för det onda och vägleda till det goda, den nationen kommer att trivas.

I Sura Asr svär Allah en ed {Vid denna tid, (att) människan kommer att förbereda sin egen undergång utom dem som tror och gör goda gärningar och råder varandra att hålla fast vid sanningen och råder varandra att ha tålamod.} Sura Al 'Imran - 103

Det finns många koranverser och profetiska traditioner som uppmanar oss att göra det goda och förneka det onda. Och när man vet vilken hög belöning man får om man gör det så blir man verkligen uppmuntrad att tävla att utföra det.

Så i Islam räcker det inte att man är själv rättskaffens och lever som man bör utan att skada andra, och bara bry sig om sig själv - nej, det räcker inte, utan som Muslim så måste man framföra det goda till andra människor och vägleda dem för det bästa i detta liv och det nästa.

Profet Muhammad (Allah's välsignelser och frid vare med honom) sa: "Religion (tron) är att ge goda råd." och han sa: "ingen av er kan räkna sig själv som troende om han inte samtidigt önskar för sin näste det som han önskar för sig själv."

Och Islam gör varje Muslim personligen ansvarig att lyfta bort förtryck - vare sig om det drabbar honom personligen eller någon annan Muslim var som helst på jorden. Om ingen i samfundet gör så, kommer Allah att straffa alla på två olika sätt:

  • först: Han kommer att låta folk hata varandra,
  • sen kommer Han inte att hörsamma deras dua (bön) när dem åkallar Honom.

Profet Muhammad (Allah's välsignelser och frid vare med honom) sa: Den bästa jihad (kampen) är att säga sanningen inför en diktator. Och Allah berättar för oss i koranen, att dem som var före oss, de fick förbannelser på sig därför att dem struntade i att befalla varandra det goda och avstå från det onda. Så att: för att vi inte drabbas som dem, så får vi inte göra samma som dem.

Kära vänner, att påbjuda det goda och förbjuda det onda är en sorts dyrkan till Allah och det är en förpliktelse som vi måste göra. När man gör det så lyder man Allah och Profeten och ger stöd till sina bröder, samtidigt som man vägleder dem vilseledda på den rätta vägen.

Det var Profetens uppgift (Allah's välsignelser och frid vare med honom) och nu är det alla rättrognas uppgift och nu är det allas uppgift till domedagen. Och att utföra denna uppgift är orskaen till lycka och framgång i allt annat i världen.

.-.

Fler khutbah/ predikan

Stacks Image 223
white area
white area

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign