Du kan anmäla dig här

Om SKIKF och Skärholmens Moské

skhl5c2p1Moskén i Skärholmen är öppen för alla nationaliteter. Vi följer Sunni Islam (Ahl as-Sunnah wa-l Jamâ`ah - أهل السنة والجماعة‎ ), men också andra skolor av Islam (madhhab) kan dra nytta av moskén, där det är möjligt. Vad som angår Skärholmen och dess närområde så välkomnar vi alla människor av god vilja att besöka oss (och så småningom den nya moskén) inte minst för att lära sig om religionen Islam. Särskilt i vår tid behöver vi mer kommunikation mellan människor, grupper och mentaliteter.

Förutom sin huvudsakliga funktion av en ort för gudsdyrkan och undervisning, kommer Moskén - med Gud’s hjälp - vara en träffpunkt för både unga och gamla, svenska och invandrare, moderna och traditionella, och även en plats att slappna av i vår café och där unga människor kan hålla till.

Skärholmens Islamiska Kulturförening (SKIKF) har varit aktiv i centrum av Skärholmen i över 20 år och har bidragit till att aktivera många människor för Gud's skull och har blivit en länk mellan samhället och sina medlemmar.

Då verksamheten och medlemsantalet vuxit under åren som gått kan vi inte längre inrymma alla i våra lokaler. På fredagar får vi problem med att få in våra besökare och många blir tvungna att be i trapphuset eller vända tillbaka.

Av denna anledning har vi beslutat oss att bygga en riktig moské i Skärholmens centrum dels för att tillgodose behovet dels för att få en mötesplats där vi kan ta emot våra besökare..

Med Gud’s hjälp kommer vi att växa och uppfylla denna viktiga uppgift för att bli en ännu starkare länk mellan oss muslimer och våra medborgare i Skärholmen med omnejd. Våra medlemmar och barn kommer att känna sig mer hemma i Sverige och engagera sig i det svenska samhället på ett positivt sätt under bättre förhållanden än vad det är idag.

Vi ansökte därför om en plats för att bygga moské och under~ förra valrörelsen har flera partiaktiva besökt oss, visat sitt stöd för vårt förslag och givit löften om att hjälpa till.

Vi förstår att ett moskébygge kan leda till interna partidiskussioner men vi vill också ha större förståelse för vår situation. Nu är processen med moskébygget på räls och vi känner stor tacksamhet för alla som hjälper till.

Vi vill påminna om att vi är öppna att ta emot alla som vill prata om projektet och vill veta mer om innehållet och mål med de verksamheter vi tänker bedriva. Förslag och idéer är välkomna.

Om vi skall få ett sunt samhälle där många olika kulturer och religioner får plats, är det viktigt att alla kan växa på goda villkor i vårt gemensamma samhälle. Vi håller på att slå rot i samhället och vi känner mer samhörighet med majoritetssamhället och vi känner oss tryggare i våra liv och får en ännu bättre samhällskänsla.

Vi tror på det goda samhället där alla människor med olika tro och uppfattningar kan leva tillsammans i harmoni; för olikheter berikar - inte skiljer åt.

Vi måste ha många fler mötesplatser där vi kan bearbeta våra fördomar och minska avståndet till varandra. Vi kan med vår vilja överbrygga alla hinder som kan leda till främlingskap mellan människorna som lever så nära varandra, men ändå inte känner varandra.

Vi måste alla anstränga oss att lära känna varandra och bekämpa allt som sätter hinder för det. Vi kan inte leva på små öar, vi behöver alla varandra, och vi skall utveckla vårt samhälle tillsammans. Vi behöver starkare folkrörelser som kan bidra till att lösa många problem som kan uppstå.

Tillsammans behöver vi behandla våra rädslor och vår okunskap om varandra. Det är hälsosammare för hela samhället att människor kommer samman istället för att leva isolerat. Ju mer isolerat vi lever desto mer växer våra fördomar.

Det är ett faktum att Skärholmen är en av de stadsdelar som har stor andel invånare som har sina rötter i andra länder, kulturer och religioner. Istället för att räkna allt det negativa det kan innebära kan vi börja tänka på vilka fina möjligheter vi kan finna i det. Vi kan alla tänka på hur vi tillsammans kan utveckla Skärholmen till ett exemplariskt tolerant och mänskligt samhälle. Vi kan hjälpa varandra i att överbrygga istället för att särskilja.

Vi behöver all stöd vi kan få för att kunna få bygga det som har både symboliskt och socialt värde för oss alla när vi får tillgång till en mötesplats som kan bidra till allt som nämnts ovan, om Gud vill.

Fikret Tümtürk, Ordföranden

Skärholmens Islamiska Kulturförening - SKIKF

Islam är barmhärtighet, godhet och

kaabac200r1a1Tvärtemot vad vi kan nu höra från medierna, och tvärtemot vad extremister representerar, är Islams högsta bud barmhärtighet och godhet. Muslimer har alltid varit medvetna om att agressioner och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet. Gud säger i Koranen:

{ Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd! } Sura 2:279
{ Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14

Kanske kan inte varje människa bli muslim, men Koranen uppmanar oss hur som helst att människorna ska högaktas och behandlas värdigt, för enligt den Islamiska läran har mänsklighetens värdighet företräde före dess tro, vantro eller icke-tro. Vi har ett fint exempel i Profet Muhammads inställning till folket i Medina, dit de första muslimerna hade flyttad efter år av förföljelser i Mecka.
kaabac200r1a1aDär hamnade de i en multi-etnisk och multi-religiös miljö. En dag besökte den judiske rabbinen `Abd Allâh ibn Salâm Profeten för att höra vad han hade att säga. Rabbinen rapporterade senare om den första predikan som Profet Muhammad frid och välsignelser vare med honom - höll i Medina, som innehöll följande uppmaning:

"O människor, hälsa med fredshälsningen (ordg.: sprid fred), bjud folk på mat, stärk familjebanden, och be på natten när de andra sover så kommer ni att tränga in i paradisgården i trygghet och frid."

Ett råd av Profeten

Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad frid och välsignelser vare med honom - säga:
“Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”saws1 (*den profetiska praxis)

Profet Muhammad frid och välsignelser vare med honom - sa även:
“Den som är på sin vakt mot tvivelaktiga saker bevarar sin religion och sin heder, men den som faller för tvivelaktigheter hamnar (förr eller senare) i det som är förbjudet.”

fler hadith...

 

space-col2

ShaykhSalikhalJafari3ct1

Shaykh Salih al-Jafari, Al-Azhar, ca.1975: Recitation Quran

TheLegacyOfTheProphetsR2a

Muhammad (saws) Legacy of a Prophet - YOUTUBE

2013-08-30 Exploateringsnämnden godkände

Exploateringsnämndens sammanträde godkände vårt ärende.

2012-04 angående marken för moskén

I april 2012 kommer Exploateringsnämnden besluta om marken.

2011-10-20 Byggnadsnämnden ok

Byggnadsnämnden godkände planen

2011-03-07 Samrådsmötet i Skärholmen

Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat ett detaljplaneförslag

2009-09-17 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkände start PM:et för moskébygget.

2009-08-31 Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret kom med ett tjänsteutlåtande.

Nyheter om moskén -> moskésidan
Bilder på den planerade moskén -> moskebilder


FAQ:
Hur kan man bli medlem?
Hur kan man spendera till hyran?

Betala medlemsavgiften via inkomstskatten


Hur kan man donera ett belopp till moskébygget?

We need your support to build a mosque in Skärholmen.

 

 

Nyheter: Vi fördömer den senaste dumma provokationen mot Muslimerna!
Och de som förstör egendom och skadar andra människor handlar inte i enlighet med Islam. /2012-09-15

 

YouTube: Muhammad - When They Insult Our Prophet

 

 

 

 

 

 Stöd moskébygget här! Du kan anmäla dig här